ضمن اعلام تبریک مجموعه حقوقی یگانه دادگر به قبول شدگان آزمون وکالت خبر اعلام نتایج آزمون وکالت ۹۴ در سایت سازمان سنجش منتشر گردید.شرکت کنندگان در آزمون وکالت ۹۴ میتوانند برای دریافت کارنامه با کلیک بر روی متن زیر و وارد کردن مشخصات کارنامه خود را مشاهده نمایند.

دریافت کارنامه آزمون وکالت ۹۴

  مشاوره و برنامه ریزی درسی